အခ်က္ေပးသံ နားေထာင္ၿပီး လႈိင္းစီးသင္ေနသည့္ စပိန္ မ်က္မျမင္အမ်ဳိးသမီးငယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB