အာဆီယံတကၠသိုလ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ နာမည္ႀကီးေနသည့္ ထိုင္းလွပ်ိဳျဖဴ  (ဓာတ္ပုံ) | DVB