အစြန္းေရာက္ဘာသာႀကီး သုံးႏႈန္းခဲ့မႈ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းပန္ | DVB