ကုိ၀လုံးႏွင့္ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အေမရိကန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ေတာင္းဆုိ | DVB