ဧရာ၀တီတုိင္းထဲ သိမ္းဆည္းေျမဧက ၁၄၀၀ ခန္႔ကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးအပ္ | DVB