ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရခိုင္ျပည္နယ္သြားမည္ | DVB