နမၼတူျမစ္ထဲေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ကိုရီးယားသူအား ေခတ္မီကိရိယာျဖင့္ ဆက္လက္ရွာေဖြ | DVB