ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီႀကီးကုိ ေဆးျဖဴသကၤန္း ျပန္လည္ကပ္လႉမည္ | DVB