ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရး လုိလားသူ ေထာင္ခ်ီဆႏၵျပ | DVB