သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ဟုိနားရြာအနီးတုိက္ပြဲျဖစ္၊ ေဒသခံ ၅၀၀ ေက်ာ္ထြက္ေျပး | DVB