သရပါဟုိတယ္ အလုပ္ထုတ္ခံထားရသူမ်ား အလုပ္ျပန္ရေရး ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵျပ | DVB