ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တုိက္ခန္းတခုကို သကၤန္း၀တ္တဦးက ၀င္ေရာက္အႏုၾကမ္းစီး | DVB