ရွမး္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္လုိဟု မႏၱေလးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB