နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ေဒၚလာ ၅ သန္း သတ္မွတ္ခ်က္ လက္မခံဟု UMFCCI ေျပာ | DVB