ကြယ္လြန္သြားသည့္ ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ | DVB