ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ထပ္မံက်င္းပ (႐ုပ္သံ) | DVB