ဟြာေဝးကုမၸဏီအႀကီးအကဲ အဖမ္းခံရမႈ ကေနဒါအစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဟု ေျပာ | DVB