ဂရိတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ | DVB