ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍ MPT အခြန္ေဆာင္စာရင္း၌မပါ၀င္ | DVB