ေတာဝက္လူငယ္ေလးမ်ား ပိတ္မိခဲ့သည့္ လုိဏ္ဂူအနီး လည္ပတ္သူ ေန႔စဥ္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ရွိ (႐ုပ္သံ) | DVB