အခြန္ေဆာင္ စာရင္းတြင္ MPT မပါသည့္အေပၚ လႊြတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ | DVB