ႏွမ္းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏွမ္းေစ်ႏႈန္းထိုးမက်ရန္ ေတာင္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ | DVB