ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၇၉၃၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၀၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀ ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၄၃၀၀  က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၇၈၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့  တအိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ကေန ၇၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္က ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို  ၂၁၅၀၀၀ ကေန ၂၂၀၀၀၀ ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၉၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက တအိတ္ကို ၁၇၀၀၀၀ ကေန ၁၇၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၂၀၀၀ ကေန ၂၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္ပါတယ္။ လား႐ႈိးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၀၅၀၀ ကေန ၂၁၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ လား႐ႈိးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴက တပိႆာကို ၂၆၇၅ က်ပ္ကေန ၂၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကုိ ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၂၇၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ ေစ်းကြာျခားမႈ မရွိပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

//
More News
Up