ဟြာေဝးကုမၸဏီ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား က်ဆင္း | DVB