စပိန္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးကို လိင္ပိုင္းေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၅ ဦးအား ေထာင္ ၉ ႏွစ္ခ် | DVB