အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္၏ စ်ာပနသို႔ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ | DVB