အိႏၵိယတြင္ ေစာ္ကားခံရ၍ တုိင္ၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကို အမ်ဳိးသား ၂ ဦးက မီး႐ႈိ႕ | DVB