၁၄၅ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေမာက္စံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ | DVB