ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသး | DVB