႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းေတြ ထြက္ရွိတဲ့ ရြာလြတ္ စံျပေက်းရြာကေလး (ဓာတ္ပုံ) | DVB