မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနပညာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းဖြင့္မည္ | DVB