ေဒၚလာေဈးသိသိသာသာက်ဆင္း၊ ေရႊေဈး က်ပ္ ၁၀ သိန္းေအာက္ေရာက္ရွိ | DVB