တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္သုိင္း၊ တုတ္သုိင္း၊ ဓားသုိင္း၊ လွံသုိင္း သင္ေပးမည္ | DVB