ေဖာ္ျမဴလာ အီး ကားၿပိဳင္ပြဲ နယူးဇီလန္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စား | DVB