လင္းပိုင္ေလးႏွင့္ လူသားေမာင္ႏွမ ၂ ဦးၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဖြဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ – Bernie The Dolphin (နမူနာ) | DVB