ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ၀က္သက္ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ပိတ္ထား | DVB