ေရာင္းသူ၀ယ္သူမ်ားျဖင့္စည္ကားေနသည့္ ေမာ္လၿမဳိင္ေစ်း နံနက္ခင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB