ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၄၅၅ သိန္းေက်ာ္ေပးအပ္ | DVB