အာေဇာ့ဗ္ ပင္လယ္ဝင္ေပါက္ကို ႐ုရွားပိတ္ဆို႔ဟု ယူကရိန္း စြပ္စြဲ | DVB