ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေျမ သိမ္းခံရသည့္ကိစၥ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တုိင္ၾကားမည္ | DVB