ျပည္သူ႔ပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီေျပာ | DVB