ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားရြာမ်ား ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမရျဖစ္ေန | DVB