ေရစႀကဳိလူငယ္မ်ား ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔ အႀကဳိလႈပ္ရွားမႈ စတင္ | DVB