အေမရိကန္ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အာဖဂန္အရပ္သား ၃ဝ ေသဆံုး | DVB