ကေလာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ဇနီးေမာင္ႏွံ လႉဒါန္းသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ | DVB