ထီးလိုမိုးတဲ့ သမီးႀကီး (သို႔မဟုတ္) “သမီးႀကီးေတာ့ အဖအရာ” | DVB