တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ | DVB