အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ တားဆီးေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ | DVB