အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ေထာင္က်ခဲ့သည့္ ဘာလီႏုိင္းဂုိဏ္းဝင္ မူးယစ္ေမွာင္ခုိ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ျပန္ေရာက္ရွိ | DVB