ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ဆားကြင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပ | DVB